Politechnika Radomska
 
Informacje
Komisja Zakładowa
Statut Związku
Zasiłki statutowe
Pomoc socjalna
Solidarność
w Internecie

Sprawozdanie z działalności Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przedstawione na Walnym Zebraniu w dniu 18 kwietnia 2007 r.

18 kwietnia br odbyło się walne zebranie sprawozdawcze związku zawodowego "Solidarność" działającego na uczelni. Przedmiotem obrad była m.in.: ocena obchodów 25-tej rocznicy strajku, lustracja, oraz tak ważne sprawy bieżące jak: podwyżki, nowy regulamin korzystania z funduszu socjalnego.
Z przyczyn niezależnych nie zdążyliśmy przygotować stosownej notatki z przebiegu zebrania. Tak się złożyło, że decyzją Trybunału Konstytucyjnego - stanowisko Walnego Zebrania w sprawie realizacji obowiązku lustracji pracowników uczelni - straciło swój walor aktualności. Tym nie mniej publikujemy je, żeby podkreślić stosunek większości członków związku co do samej zasady.

W większości jesteśmy za lustracją!

Za bardzo ważne uznajemy nasze stanowisko w sprawie podwyżek płac.

Sprawozdanie z działalności Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w okresie 19.06.2006 - 18.04.2007 przedstawił przewodniczący Piotr Tusiński.

  Działalność Komisji Zakładowej w okresie sprawozdawczym koncentrowała się wokół:
 1. Uporządkowania spraw formalnych wynikających ze Statutu NSZZ "S", będących wynikiem zaniedbań popełnionych w poprzedniej kadencji władz Związku w Politechnice Radomskiej;
 2. Przygotowaniem i przeprowadzeniem obchodów 25 rocznicy Strajku w WSI w okresie 26.X.-13.XII.1981 r.;
 3. Wzmożenia akcji informacyjnej o działalności Związku w Politechnice Radomskiej;
 4. Reprezentowania interesów członków Solidarności, i nie tylko, w bieżącej działalności Szkoły.

Ad1)

  W zakresie tym nastąpiło:
 • Powiadomienie J.M. Rektora o dokonanych zmianach we władzach Związku na Zebraniu w dn. 19.06.2006 r. Stosowne powiadomienia wysłano również do Zarządu Regionu NSZZ "S" Ziemia Radomska oraz Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "S". Niestety, ze względu na spóźniony termin zebrania walnego nasz delegat nie zdążył wziąć udziału w Walnym Zebraniu Delegatów Regionu i wyborach władz na nową kadencję. Podobnie stało się w przypadku KSN, gdzie na dodatek utraciliśmy posiadane wcześniej miejsce Radzie KSN.
 • Przywrócenie w sierpniu 2006 r. potrącania składek członkowskich, czego nie czyniono przez dwa poprzednie lata. Dokonano rejestracji naszego Związku w systemie Regon. Przeniesiono rachunek KZ NSZZ z PBK, gdzie pobierano od jego prowadzenia opłatę w kwocie 60 PLN miesięcznie, do Pekao S.A. przy ul. Piłsudskiego, gdzie opłata ta - na zasadzie porozumienia Banku z Zarządem Regionu - nie jest pobierana. Rozpoczęto, kwartalnie odprowadzać składki do Regionu w wys. 40 % pobieranych składek oraz półrocznie, w wys. 5 % do KSN. Niestety nie udało nam się do końca uporządkować spraw członkowskich i związanego z tym potrącania składek. Otóż 10 osób nieobecnych na Walnym Zebraniu w dn.19.VI.2006 r., które nie podpisały się wówczas na liście z deklaracjami potrącania składek, w końcu to uczyniło. Trzy osoby zrezygnowały z członkostwa w "S". Nikt nie przystąpił w okresie sprawozdawczym do Związku. Na dzień dzisiejszy do NSZZ "S" w Naszej Szkole należy formalnie 43 pracowników i 10 emerytów. Spośród wymienionych 43 pracowników składek nie odprowadza nadal 5 osób.

Ad2)

  Obchody rocznicy strajku spowodowały ich organizację obejmującą:
 • odsłonięcie tablicy pamiątkowej, sfinansowanej po połowie przez Region i Rektora,
 • wydanie okolicznościowego numeru "Z Życia Politechniki Radomskiej", sfinansowanego w całości przez Rektora,
 • przeprowadzenie dyskusji panelowej, której treść została utrwalona nagraniem audio,
 • okolicznościowy obiad dla gości w Restauracji Hotelu Gromada, sfinansowany w całości przez Rektora,
 • okolicznościową Mszę Św. w Katedrze Radomskiej, zamówioną przez KZ NSZZ "S",
 • uroczysty koncert po Mszy Św., sfinansowany po połowie przez J.M. Rektora oraz Urząd Miejski w Radomiu.

 • O obchodach pisała radomska prasa: obiektywnie "Gość Niedzielny", częściowo obiektywnie "Echo Dnia" i stronniczo "Gazeta Wyborcza". Krytycznie i nieprzychylne komentarze pojawiły się w Telewizji Dami.

Ad3)

Dla poprawy informacji o działalności Związku postarano się o przywrócenie gabloty Związkowej w hallu na parterze Rektoratu. Założono też stronę internetową na serwerze Politechniki Radomskiej. Cała zasługa w tym względzie i jej prowadzenie spoczywa na osobie przewodniczącego Komisji rewizyjnej Kol. J. Deji.
KZ zorganizowała też stałe dyżury członków KZ w każdą środę w godz. 12.15 do 13.15 w siedzibie Komisji w "Olimpie" pok. 815.

Ad4)

W zakresie reprezentacji Związku w strukturach władz Uczelni działają:
Przewodniczący KZ - w Senacie, Kolegium Rektorskim oraz Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów. Ponadto w minionym okresie w komisjach specjalnych ds. Opracowania Statutu Politechniki oraz ds. Opracowania Strategii Politechniki Radomskiej.
Dr Danuta Kowalczyk i dr Marek Gola - w Komisji Socjalnej.
W Radach Wydziałów - od lutego br.: prof. dr hab. M. Kotowska-Jelonek WT, dr B. Misterkiewicz WMiTO, mgr J. Deja WM, mgr K. Telka WE oraz mgr A. Krok WN.
Wspólnie z ZNP wystąpiliśmy do Rektora w sprawie odebrania z dniem 1.01.2007 r. uprawnionym pracownikom dodatków za pracę w warunkach szkodliwych. Wskutek tej interwencji dodatki te, z mocą wsteczną, zostaną wliczone w wymiar uposażenia zasadniczego.
Wspólnie z ZNP interweniowaliśmy również, bezskutecznie, w początkach roku u Rektora w sprawie podwyżek płac minimum o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej. Nie uwzględnienie naszego postulatu Rektor uzasadnił przekazaniem kwoty 0,5 mln PLN na podwyżki płac w końcu 2006 r. Przyjęto wówczas zasadę przekazania tych środków do rozdzielenia dziekanom. Ci zastosowali różne kryteria rozdysponowania tych pieniędzy. Jedni zrobili to "po równo", inni według swego prywatnego uznania. Zwłaszcza to ostatnie "kryterium" spotkało się z protestem z naszej strony. W efekcie Rektor zapewnił nas, że w przypadku jakiejkolwiek podwyżki w przyszłości, taki mechanizm nie zostanie już powtórzony, a ewentualne podwyżki i ustalenie ich kryteriów zostaną scentralizowane w ręku Rektora.
Również wspólnie z szefem ZNP odbyliśmy w dn. 13.04.2007 r. odbyliśmy spotkanie z Rektorem w sprawie braku podwyżek plac w Uczelni od jesieni 2004 r. oraz pogarszającej się sytuacji płacowo-uposażeniowej pracowników Szkoły. Stanęło na tym, że sprawa ta stanie się tematem najbliższego posiedzenia stałej Komisji Senackiej ds. Budżetu i Finansów w dn. 24.04.2007 r. W tej sprawie KZ postuluje podjęcie na dzisiejszym zebraniu uchwały, której projekt zostanie przedstawiony.
W zakresie spraw pracowniczych podjęto w okresie sprawozdawczym jedną, skuteczną, interwencję dot. członkini naszego Związku na Wydz. Nauczycielskim. W trakcie przygotowywania wystąpienia jest również ewentualna druga interwencja.
Specyficzny charakter ma, będąca w trakcie, sprawa incydentu w Radzie Wydziału Ekonomicznego, w trakcie którego obrażono przedstawiciela Związku w osobie Kol. K. Telki oraz prodziekan WE dr G. Okupską. Incydent ten wywołał prof. M. Trzeciak, przy nieudolności przewodniczącego obradom RW dziekana prof. J. Żuchowskiego.

W dn 11 maja odbyło się zebranie Komisji Zakładowej. Jednym z ważniejszych punktów była dyskusja na temat płac. Zobowiązaliśmy przewodniczącego dr Piotra Tusińskiego do przedstawienia naszych postulatów płacowych. Uważamy, że płace powinny wzrosnąć w br. o 15%. Ustalono plan dyżurów na maj:

17 maj - dr Danuta Kowalczyk
24 maj - ew. dr Tomasz Mazur
31 maj - dr Piotr Tusiński

Obecny na zebraniu dr Mirosław Kobza dostarczył szczegółowy harmonogram wyjazdu na Krym.
Następne zebranie komisji zakładowej odbędzie się 14 czerwca.

Wszystkie informacjePowrót do strony głównej