Politechnika Radomska
 
Informacje
Komisja Zakładowa
Statut Związku
Zasiłki statutowe
Pomoc socjalna
Solidarność
w Internecie

KZ-01/07/2008

Radom dn.7.07.2008 r.

 

J.M. Rektor
Politechniki Radomskiej
Prof. dr hab. Mirosław Luft
w/m

 

W odpowiedzi na pismo Pana Rektora z dnia 2 lipca 2008 r. (R-010/370/08) w sprawie podwyżek płac od dnia 1 stycznia 2008 r. Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność w Politechnice Radomskiej na posiedzeniu w dniu dzisiejszym zajęła następujące stanowisko:

1) Podwyżki płac z uruchomionej rezerwy budżetowej w kwocie 1.875,5 tys. zł powinny być przyznane - zgodnie z dyspozycją pisma Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 czerwca 2008 r. (DE-8-0333-0-9/2008), potwierdzoną przez dyrektora Pakulę z MNiSW na spotkaniu przedstawicieli central związków zawodowych z wiceminister Grażyną Pawelską-Skrzypek w dniu 26 czerwca 2008 r. - wyłącznie pracownikom, dla których Uczelnia jest pierwszym miejscem pracy (!);
2) Pracownicy, dla których Politechnika Radomska nie jest pierwszym miejscem pracy, osoby pobierające emerytury i zatrudnione w Uczelni oraz pracownicy domów studenckich powinni również otrzymać analogiczną podwyżkę płac z dochodów własnych Uczelni, na co pozwala rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz.U. Nr 251 poz.1852 z późn. zm.);
3) Podwyżki, zgodnie z dyspozycją powołanego wyżej pisma ministra z dnia 18.VI.2008 r., powinny być przyznane pracownikom pozostającym w zatrudnieniu w dniu 1 stycznia 2008 r., a nie 2 lipca 2008 r., jak proponuje Pan Rektor;
4) Podwyżki powinny zostać rozdzielone w kwocie 140 zł brutto miesięcznie na każdego uprawnionego pracownika, bez względu na zajmowane stanowisko pracy.
Niezależnie od powyższego, co należy uznać za działanie doraźne i incydentalne, Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność podtrzymuje swoje stanowisko z czerwca 2007 r., wyartykułowane w momencie otwarcia sporu zbiorowego, w sprawie kompleksowego uregulowania zagadnień płacowych w Politechnice Radomskiej, tak w obszarze ich podstawy prawnej, jak i zagadnień kwotowych.

Z wyrazami szacunku

 
 

W imieniu Komisji Zakładowej
Przewodniczący

(-) dr Piotr Tusiński

Wszystkie informacjePowrót do strony głównej