Politechnika Radomska
 
Informacje
Komisja Zakładowa
Statut Związku
Zasiłki statutowe
Pomoc socjalna
Solidarność
w Internecie

Zmiany w Kodeksie pracy w 2006 r.

W 2006 r. weszło w życie kilka nowelizacji Kodeksu pracy.
Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398) uchylono art. 263 Kodeksu pracy a tym samym zasadę, iż postępowanie w sprawach o roszczenie pracownika ze stosunku pracy jest wolne od opłat sądowych.
Obecnie w sprawach z zakresu prawa pracy, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza kwoty 50 000 zł, pobiera się opłatę podstawową wsysokości 30 zł wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.
W sprawach z zakresu prawa pracy, w których wartość przedmiotu sporu przekracza kwotę
50 000 zł, pobiera się od wszystkich podlegających opłacie pism procesowych opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu.

Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 133, poz. 935) miały przede wszystkim na celu uszczegółowienie i doprecyzowanie zapisów dotyczących obowiązków dokumentacyjnych i informacyjnych pracodawców wobec pracowników.
Doprecyzowano, iż w przypadku nie zawarcia umowy o pracę w formie pisemnej pracodawca powinien najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy potwierdzić pracownikowi ustalenia, co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunki (dotychczas potwierdzenie odnosiło się tylko do rodzaju umowy i warunków) art. 29 §2.
W zakresie obowiązku informowania pracownika o podstawowych warunkach zatrudnienia obejmujących informację o dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłaty wynagrodzenia, wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego, obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia, a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy – dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia, przyjętym sposobie potwierdzania przez pracownika przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy (art. 29 §3), wprowadzono obowiązek poinformowania pracownika o układzie zbiorowym pracy, którym jest objęty pracownik.
Obowiązek poinformowania pracownika o powyższych warunkach zatrudnienia jest spełniony, jeżeli pracodawca ograniczy się do wskazania w formie pisemnej odpowiednich przepisów prawa pracy (art. 29 §3¹).
O każdorazowej zmianie powyższych warunków zatrudnienia pracodawca jest obowiązany zawiadomić pracownika niezwłocznie nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian, a w przypadku, gdy rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić przed upływem tego terminu – nie później niż do dnia rozwiązania umowy (art. 29 §4).

Kolejną zmianą wprowadzoną ustawą z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1587), wyłączono obowiązek odpracowywania drugiego święta przypadającego w tym samym tygodniu, poprzez wykreślenie drugiego zdania w art. 130 §2 Kodeksu pracy stanowiącego, iż jeżeli w tygodniu obejmującym siedem dni od poniedziałku do niedzieli wystąpią dwa święta w inne dni niż niedziela, obniżenie wymiaru czasu pracy o 8 godzin następuje z tytułu jednego z tych świąt.
Uchylenie tego zdania oznacza, iż każde święto występujące w okresie rozliczeniowym będzie powodowało obniżenie czasu pracy o 8 godzin, z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia za ten okres.
W 2007 roku dwukrotnie wystąpią dwa święta w jednym tygodniu (1 i 3 maja oraz 25 i 26 grudnia), które spowodują obniżenie czasu pracy o 16 godzin, nie powodując obniżenia wynagrodzenia za ten okres.

Kolejna nowelizacja dokonana ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 221, poz. 1615), dotyczy przede wszystkim wydłużenia urlopu macierzyńskiego o dwa tygodnie. Po zmianach, urlop macierzyński przysługuje w następującym wymiarze:

  • 18 tygodni przy pierwszym porodzie,
  • 20 tygodni przy każdym następnym porodzie,
  • 28 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.

Przy udzielaniu urlopu macierzyńskiego tydzień urlopu odpowiada 7 dniom kalendarzowym. Jeżeli pracownica nie będzie korzystała z urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu, pierwszym dniem urlopu macierzyńskiego będzie dzień porodu.
Nowy wymiar urlopu macierzyńskiego ma zastosowanie do pracownic - pracowników korzystających z takiego urlopu w dniu wejścia w życie ustawy oraz do pracownic niekorzystających z urlopu macierzyńskiego w dniu wejścia w życie ustawy, ale które urodziły dziecko w okresie od 1 stycznia 2006 r. do dnia wejścia w życie ustawy.

źródło: Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie, nr 4/2006

Wszystkie informacjePowrót do strony głównej